Posts

C4-5, C5-6 Slip Disc & Cervical Pain treatment by Ayurvedic Neuro Panchkarma, Dr Yogesh Sharma, Dr. Yogesh Kayakalp Hospital, Sikar

Patient from Karnataka, C3-4, C4-5, C5-6 Slip Disc and Cervical Pain treatment by Dr. Yogesh Sharma